TPL و برنامه پارکهای شهری شيکاگو

معرفی TPL

موسسه "سرپرستی املاک عمومی" يا TPL، با هدف حفاظت از زمينها و اراضی عمومی در سال 1972 پايه گذاری شد. TPL تنها موسسه غير انتفاعی است که اختصاصا وظيفه حفاظت از اراضی را بمنظور رفاه و آسايش اقشار جامعه بر عهده گرفته است. اين موسسه با07.jpg حفاظت از زمينها با هدف تخصيص آنها برای تفريح و رشد روحی، ارتقاء سلامتی و بالا بردن کيفيت زندگی در جوامع آمريکايی کار خود را ادامه می دهد.

اهداف عمده TPL را می توان بصورت زير خلاصه کرد:

-- ساختن پارک، باغ، سبزراه و رودراههای شهری (raiverway)

-- تشکيل جوامع سرزنده با قرار دادن فضاهای باز در مسير بالندگی

-- حفاظت از اراضی برای ايجاد آب پخشانها، مناظر زيبای طبيعی و تفريحات در مجاورت منازل

-- پاسداری از شخصيت جوامع با حفاظت از نقاط تاريخی و فضاهای سبز آنها

سنت پارکهای شهری شيکاگو و بلوارهای آن در سراسر ايالات متحده رايج گرديده است و شعار معروف آن که می گويد: "شهری در يک باغ بسازيم" شهرت جهانی دارد. در حاليکه اين پارکها و بلوارها در گذشته از پيشرفتهای بزرگ محسوب می شدند؛ رشد شهر در طول زمان سبب بوجود آمدن همسايگی هايی شده است که فاقد فضای باز کافی هستند.

برنامه پارکهای شهری شيکاگو تحت نظارت TPL، کانون توجه و فعاليت خود را بر روی املاک و دارايی های عمومی قرار داده تا بتواند فضاهای سبز و پارکهای بيشتری در همسايگی های شيکاگو بوجود آورد. با همکاری محدوده پارکهای شيکاگو، بخش برنامه ريزی و توسعه، و سازمانهای همسايگی محلی، TPL در حال کمک به توسعه و ايجاد پارکهای همسايگی، افزودن فضاهای سبز به کناره رودخانه شيکاگو، ساخت اردو پارکهای مدرسه ای جديد و ياری به شهرداری در ايجاد يک فضای باز عظيم در نزديکی درياچه "کالومت" می باشد.

 

پارک جديد "ريور نورث"

همسايگی "ريور نورث" که در طول رودخانه شيکاگو بوجود آمده است؛ زمانی مملو ازانبار کالا هايی بود که از راه رودخانه و يا خط آهن رد و بدل می شدند. امروزه، اين همسايگی مبدل به يکی از پرشور ترين همسايگی های مسکونی جديد در شهر، با هزاران خانه08.jpg مسکونی جديد که در طول پنج سال گذشته ساخته شده اند؛ گرديده است. با وجود اين رشد روزافزون، نياز فزاينده ای نيز به فضای باز شهری بمنظور خدمات رسانی هر چه بيشتر به ساکنين جديد منطقه احساس می شود.

گروه TPL در اينجا نيز همکاری شهردار شهر، محدوده پارکهای شيکاگو و ساکنين اين همسايگی را جلب کرده است. اين برنامه، مکان مناسبی را برای احداث يک پارک جديد در جنوب خيابان "اری" و در شرق ساحل رودخانه در نظر گرفته است و بلافاصله با صاحب ملک وارد مذاکره شده است. قبلا، اين مکان خالی از سکنه، برای ساخت يک بلند مرتبه 45 طبقه در نظر گرفته شده بود؛ ولی TPL با موفقيت، سرمايه لازم را برای ساخت پارک از شهرداری و محدوده پارکهای شيکاگو کسب کرد و زمين مذکور را به مبلغ 10.6 ميليون دلار خريداری نمود. اين مکان از يک طرف با يک پارک يک آکری و و از طرف ديگر با فضای سبز وسط خيابان "اری" که فضای باز وسيعی است؛ مجاورت دارد. اين مکانها رويهم رفته تشکيل چهار آکر فضای سبز عمومی را می دهند که قابل توجه است. امروزه، بلند مرتبه های مسکونی در هر سه طرف پارک ساخته می شوند.

 

توسعه پارک يادبود "پينگ تام"

تقريبا چهل سال بعد از اينکه تنها پارک "چاينا تاون" بمنظور ساخت بزرگراه "دن رايان" از بين رفت؛ همسايگی "ساوت سايد" بخاطر تخصيص 5 آکر ديگر در ساحل شيکاگو برای توسعه پارک "يادبود پينگ تام" جشن گرفت. پارک قبلی، بخاطر کمبود فضای کافی جهت برآوردن نياز تمام09.jpg ساکنين، برنامه ای جديد را می طلبيد تا اين مکان را تحت گسترش قرار دهد و در آن زمينهای بازی فوتبال، يک ورزشگاه سرپوشيده و يک استخر شنا بسازد. بدليل اينکه محدوده پارکهای شيکاگو طرح توسعه نيمه تمام ديگری را نيز در کناره رودخانه در دست اجرا داشت؛ پيکان تيز محدوديت مالی به سوی اين برنامه نشانه رفت. با تقاضای اين سازمان، 5 آکر از از زمينهای متروکه راه آهن که در اختيار ايستگاه راه آهن "برلينگتون" بود؛ بخاطر دسترسی بهتر و مناسب بودن برای ساخت اماکن تفريحی، به اين طرح اختصاص يافت.

پس از تلاشهای فراوان، عاقبت TPL توانست راه آهن را به پای ميز مذاکره بکشاند و سرمايه عظيمی را از "آژانس محافظت از محيط زيست آمريکا" جهت ارزيابی اوليه محيطی  جذب نمايد. مکان خط آهن پيشين حاوی آلوده کننده هايی بود که بايد قبل از اجرای طرح پارک از مکان خارج می شد. در سال 2002، "چاينا تاون" جشن گسترش اين پارک را برپا نمود.

 

سبزراه پارک "گامپرز"

خيابانهای اصلی همسايگی "آلبانی پارک" شهر شيکاگو منزلگاه اجناس وارداتی عمده فروشان کره ای، رستوران های مکزيکی و نانوايی های خاور ميانه ای است که به اين مکان تنوع می بخشند.  جمعيت "آلبانی پارک" که محبوبيت بيش از حدی در بين ساکنان خود دارد؛ 10.jpgاز سال 1980 تا کنون، بيش از 25 درصد افزايش يافته است. برخلاف آن، فضاها، بخصوص فضاهای سبز بگونه ای روز افزون در حال کم شدن است. TPL با همکاری محدوده پارکهای شيکاگو و بمنظور برآوردن نياز فضای سبز شهروندان، بدون فوت وقت، حدود 3 آکر از زمينهای مجاور دو پارک موجود در اين منطقه را خريداری کرد. سبزراه طبيعی بين پارک "گامپرز" و پارک "يوجين فيلد" امکان توسعه خطوط ويژه پياده روی و دوچرخه سواری را در کناره شمالی ساحل شيکاگو بوجود می آورد؛ ولی قبل از آنها، اين برنامه برای ساکنين اين جامعه رو به رشد، فضاهای طبيعی بيشتری درکناره ساحل ايجاد خواهد کرد و از اين رو، دسترسی وسيعتری به استخرهای شنا و خطوط پياده روی و زمينهای ورزشی فراهم خواهد آمد.

 

پارک مدرسه ای جديد مدرسه ابتدايی "بتسی راس"

در اوايل 1997، شهر شيکاگو طرحی را اجرا کرد که ما امروزه به آن "برنامه پارک مدرسه ای" می گوييم. تا کنون، حدود 100 مدرسه  و همسايگی اطراف آنها از مزيت اين برنامه بهره مند شده اند. در سال آينده، 10 مدرسه ديگر نيز به اين برنامه ملحق خواهند شد؛ که از آن جمله، مدرسه ابتدايی "بتسی راس" می باشد. برای در اختيار گرفتن زمينهای اطراف اين مدارس، TPL با مالکين آنها وارد 11.jpgمذاکره شد. بعلت محدوديت زمانی و انسانی، شورای شهر از TPL تقاضا نمود که در تکميل مجموعه زمينهای شش گانه ای که با هم تشکيل يک پارک مدرسه ای را برای "بتسی راس" می دادند؛ آنها را ياری دهد. اين محوطه بازی جديد که برای دانش آموزان مدرسه ابتدايی دولتی در نظر گرفته شده است؛ همچنين برای ساکنان اطراف خود در همسايگی "وود لان" نيز مفيد به فايده خواهد بود. شهرداری توانسته بود 5 قطعه از شش قطعه زمين مورد نياز را به تملک خود درآورد. اين موفقيت از طريق اجرای برنامه "فعال سازی ماليات" به دست آمده بود. ولی TPL نيز در مالکيت آخرين قطعه از اين زمينها نقش بسزايی داشت و باعث اتمام مراحل مقدماتی اين طرح گرديد.

 

/ 0 نظر / 40 بازدید