ديگه از اين بهتر نميشه!!!!!!

005868.jpg

تصوير ورودي بزرگترين فرودگاه كشور را نشان مي دهد. فرودگاهي كه قرار است معبر ورود بيگانگان به كشور باشد.
همچنان كه مي بينيم قله فوجي ياما افتخار نماد اين فرودگاه را كسب كرده است.
احتمالاً  موضوع يك اشتباه ساده است: فوجي ياما را به جاي دماوند اشتباه گرفته اند. اما   آيا بين فوجي ياما و دماوند اين قدر شباهت وجود دارد؟ به قله بريده و مضرس فوجي ياما دقت كنيد.
دماوند نام كوهي است كه اكنون به نماد اصلي اين سرزمين تبديل گشته است.
از پشت اسكناس هاي سبز تا تمبر يادبود جهان پهلوان تختي هر جايي نامي از ايران است كوه دماوند سمبلي از آن مي شود. اخبار تلويزيون كشورمان با تصويري از اين كوه آغاز مي شود و اين همه از اهميت اين كوه نشان دارد،اما افسوس كه بسياري از مردم هنوز فقط او را از دور مي شناسند و از همين رو است كه به راحتي هر هرم بلند برف پوشي را با آن اشتباه مي گيرند تا آنجا كه اين اشتباه به رده هاي با اهميت و حيثيتي جامعه نيز رسوخ مي كند.
ساده گيري هايي از اين دست باعث گرديده است تا بر سر دروازه فرودگاه بين المللي كشور، فرودگاه امام خميني به جاي عكس دماوند يك عكس از كوه فوجي بلندترين كوه و نماد كشور ژاپن در ميان عكس رهبران جامعه اسلامي گذاشته شود و اي كاش اين اشتباه در يك جا تكرار شده باشد. نام شركت البرز بر تصويري مي نشيند كه مال اين سرزمين نيست باز هم فوجي! آن هم درست در پاي كوه البرز با تابلويي بسيار بزرگ در مبدأ ورودي تله كابين توچال كه روزانه هزاران كوه پيما از آنجا سفر به كوهستان را آغاز مي كنند اين ديگر قابل اغماض نبود. در روزي كه براي عكاسي از اين تابلو آنجا رفتم از هر كس كه پرسيدم چه اشكالي در اين تابلو است با اين كه همه ادعا داشتند كه كوهنورد هستند هيچ كس اشاره نكرد كه اين كوه دماوند نيست. از اين اتفاقات زياد ديده ام. يادم هست يك بار كوهنوردي به عنوان كارت تبريك برايم عكسي از كوه چيمبور ازو (كوهي در قاره آمريكاي جنوبي) فرستاده بود و بر روي تصوير با خطي خوش نوشته بود به مناسبت دهمين صعودم به قله دماوند!
ساده مي گيريم و ساده مي گذريم .نمي دانم در سرتاسر سازمان عريض و طويل هواپيمايي كشور كسي نبود كه هنگام انتخاب عكس براي تابلوي عظيم ورودي فرودگاه بين المللي امام خميني در حاشيه اتوبان هاي قم و ساوه دقت كند كه عكس انتخابي دقيقاً دماوند باشد؟! جالب اين است كه شنيده ام گروه كوهنوردي هواپيمايي هما فعاليت هاي كوهنوردي زيادي هم دارد! شايد هم طرف قرارداد ساخت تابلو خواسته اند صرفه جويي كنند و پول عكاس ندهند، سري به اينترنت زده اند و اولين كوه هرمي شكلي را كه يافته اند به جاي نماد ملي اين سرزمين كهن چاپ كرده اند و تحويل داده اند و پولشان را گرفته و رفته اند و شايد در اين ميانه چشم بادامي هاي ژاپني از اين كه نه تنها محصولاتشان كشورمان را تسخير كرده بلكه كوه سمبل كشورشان جاي دماوند را در تابلوي اصلي ترين فرودگاه اين سرزمين پر كرده است خوشحال مي شوند. صحبت از ژاپني ها شد يك بار از يكي از توريست هاي ژاپني پرسيدم راز موفقيت كشورتان در چيست؟ مكثي كرد و گفت: دقت در چيزهاي كوچك. يادمان باشد دماوند چيز كوچكي نيست. فرودگاه هم/ و خيلي چيزهاي ديگر هم!! دقت كنيم لطفاً! !

damavand01_1024.jpg                            1792.jpg   
/ 0 نظر / 22 بازدید