طرح صيانت و توسعه جنگل هاي ايراني ـ توراني

005871.jpg

طرح صيانت و توسعه جنگل هاي ايراني- توراني تهيه مي شود تا حفظ اين جنگل ها با مشاركت مردم محلي و با همكاري منابع طبيعي انجام شود.
در اين طرح مديريت حفظ اين جنگل ها بر عهده خود مردم بومي قرار مي گيرد تا اين عده به جاي جنگل زدايي به سمت جنگل داري حركت كنند.
با اجراي اين طرح مي توان مردم محلي را كه براي رفع احتياجات خود به تخريب جنگل مي پردازند متوجه اين نكته كرد كه جنگل مي تواند براي آنها سود آور باشد و اگر تا سال هاي قبل براي محافظت از جنگل ها به دور آن سيم خاردار مي كشيدند، اما حالا از خود اهالي مي خواهند كه جنگلبان باشند و از منافعي كه جنگل براي آنها دارد، بهره ببرند.
دكتر پيمان يوسفي آذر، مديركل دفتر جنگل هاي خارج از شمال، با بيان اينكه تلاقي چهار ناحيه رويشي هيركاني، ارسباران، كوهستاني و نيمه گرمسيري ايران در دنيا بي نظير است، به نبود طرح مدون صيانت از جنگل هاي ايراني - توراني اشاره كرد و درباره اعتبارات ملي جنگل هاي خارج از شمال در سال ۸۵ به خبرگزاري ميراث فرهنگي گفت: «با توجه به اينكه ميزان اعتبارات ملي مصوب شده حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از برنامه چهارم توسعه عقب است، ولي چنانچه مطابق با بخشنامه اعلام شده صددرصد اعتبارات ملي در بخش هاي عمراني در ۶ ماهه اول سال تخصيص پيدا كند، نه تنها از برنامه چهارم در سال ۸۵ عقب نخواهيم ماند، بلكه اعتبارات بيشتري نيز دريافت خواهيم كرد كه البته كل كشور نيز از طريق استاني اعتبارات خوبي دريافت مي كنند.»
وي درباره مبلغ اختصاص يافته به اين طرح گفت: «۵/۱ميليارد تومان اعتبار در ناحيه رويشي ارسباران و نواحي زاگرس و ۱۰ ميليارد تومان براي صيانت از نواحي عمراني در نظر گرفته شده است كه اعتبارات استاني آن كه ۹ ميليارد تومان است هم بايد به آن افزود و با توجه به اينكه اين بودجه ۶ ماهه اول است، قرار است براي ۱۰ ميليارد تومان ديگر هم طرحي ارائه دهيم.»
جنگل هاي ايراني- توراني محدوده جنوبي البرز و حاشيه شرقي زاگرس و استان هايي چون سمنان و خراسان را شامل مي شود و به گفته يوسفي آذر، اين جنگل ها بانك ژن طبيعت ايران محسوب مي شود كه گونه هاي نادري در آن مي رويد و از نظر تنوع زيستي در دنيا از اهميت خاصي برخوردار است.
جايگزيني سوخت فسيلي با چوب يكي از برنامه هاي آينده سازمان منابع طبيعي است.
مديركل دفتر جنگل هاي خارج از شمال در ادامه وجود دام در جنگل، زراعت و استفاده از چوب جنگل ها براي سوخت را از مهم ترين عوامل تخريب جنگل هاي خارج از شمال عنوان و تصريح كرد: «جايگزيني سوخت فسيلي با چوب يكي از برنامه هاي ما در آينده است كه در اين باره مجوزهاي ساخت جايگاه هاي سوختي در حال بررسي است و در راستاي تدوين الگوهاي جديد استفاده از تنورهاي سنتي صحرايي كه با كپسول كار مي كنند از ديگر برنامه ها و پروژه هاي جديد براي جلوگيري از سوزاندن چوب هاي جنگل است.»
وي در اين باره افزود: «ما به دنبال تغيير الگوي مصرف سوخت با همكاري شركت نفت هستيم و به همين منظور تاكنون جايگاه هاي سوخت رساني در استان هايي چون خوزستان، كهگيلويه و بويراحمد و فارس برپا كرده ايم.»
وي طرح صيانت و توسعه ناحيه رويشي ايراني- توراني را از برنامه هاي اين دفتر در سال ۸۵ عنوان كرد و اظهار داشت: «تهيه سند توسعه و حفاظت از جنگل هاي «مانگرو» به عنوان يكي از بي نظيرترين اكوسيستم هاي كشور، تهيه برنامه اقدام ملي جنگل به عنوان يكي از درخواست هاي فائو از كشورهاي جهان، تهيه طرح ملي توسعه و شناسايي رويشگاه هاي محصولات فرعي جنگل  و مرتع در جهت اشتغال زايي و ايجاد درآمد ارزي براي كشور از ديگر اهداف و برنامه هاي ما در سال ۸۵ است.»
يوسفي آذر از اتمام تهيه نقشه پوشش يك ۲۵۰ هزارم در بخش جنگل خبر داد و تصريح كرد: «تنها تدوين نهايي اين سند باقي مانده كه اميدواريم در سال ۸۵ بتوانيم از اين سند ماندگار استفاده كنيم.»

/ 0 نظر / 20 بازدید