مناطق حفاظت شده استان سمنان

استان سمنان به دليل موقعيت و امكانات مناسب طبيعي ووسعت كافي، جايگاهي مناسب براي حيات وحش به شمار مي آيد. قسمتهاي شمالي استان كه سردسير است و بارندگي نسبتاً زيادي دارد، منطقه اي جنگلي و كوهستاني با پوشش گياهي خوب است. قسمتهاي مياني و منطقه دشتي كه نسبت به شمال استان بارندگي كمتري داردنيز از پوشش گياهي مناسب برخوردار است. قسمت جنوبي شامل كوير نمك است با بارندگي بسيار كم و پوشش گياهي بسيار محدود، در اين مناطق، زمينه هاي مساعد طبيعي و اقليمي براي ايجاد زيستگاه حيات وحش فراهم است.
با توجه به تنوع آب و هوايي استان مي توان انواع حيوانات وحشي كمياب، پرندگان، خزندگان و پستانداران را به صورت پراكنده در قمستهاي شمالي (كوهستاني) و قسمتهاي مياني (دشتي) و قسمتهاي جنوبي (كويري) مشاهده كرد.


16.jpg

بيشترين گونه جانوران وحشي اعم از پرندگان، پستانداران، خزندگان و آبزيان كه در سطح استان مشاهده ميشوند عبارت اند از: كل، بز، ميش، گورخر، يوزپلنگ، پلنگ، آهو، جيبر، مرال، گاو كوهي، شوكا، خرس، سمور، موش خرما، گربه وحشي، گرگ، روباه، كفتار، خوك وحشي، خرگوش، گوركن، كركس، باز، عقاب، شاهين، دليجه، حواصيل، مرغابي، تيهو، غاز، آنقوت، باقرقره، لك لك، جوجه خور، نوك دراز، فاخته، بلدر چين، داركوب، كاكلي، قمري، جنگر، ماهي قزل آلا، ماهي سياه.

از گونه هاي جانوري فوق كه در سطح استان مشاهده مي شوند تعدادي از قبيل كل، بز، ميش، قوچ، پلنگ، خرس قهوه اي، خوك وحشي، كبك، تيهو، عقاب، كركس در مناطق كوهستاني و دشتي استان و تعدادي نيز نظير گورخر، يوزپلنگ و خزندگان در مناطق جنوبي و كويري كه محيطهاي مناسبي جهت زيست آنهاست ادامه حيات مي دهند.

 

7.jpgدر استان سمنان سه منطقه حفاظت شده وجود دارد كه اين مناطق از لحاظ ضرورت حفظ و تكثير نسل جانوران وحشي و حفظ و احياء رستني ها و وضع طبيعي آنها داراي اهميت خاص هستند و تحت حفاظت قرار گرفته اند. اين سه منطقه عباتند از:

 

 

منطقه حفاظت شده خوش ييلاق

sem0017.jpgمنطقه حفاظت شده خوش ييلاق كه در شمال شرقي شهرستان شاهرود با مساحتي برابر 156 هزار هكتار قرار گرفته است. حيوانات وحشي اين منطقه عبارتند از: كبك دري، تيهو، قرقاول، هوبره، ابيا، خرگوش، تشي، گرگ، شغال، روباه، خرس قهوه اي، قاركل (قره گل)، گربه جنگلي، يوزپلنگ، گورخر، مرال و آهو.

 

 

منطقه حفاظت شده پرور

25.jpgمنطقه حفاظت شده پرور كه در شمال شهرستان سمنان واقع شده و مساحتي برابر با 37 هزار هكتار دارد. حيوانات عمده آن عبارتند از: كبك، كبك دري، تيهو، باقرقره، يوزپلنگ، گرگ، شغال، كل، بز، پلنگ، خرس، خوك، مرال و سمور. فصل شكار در منطقه حفاظت شده پرور بين ماهاي مهر تا اواخر دي است.

در حال حاضر بهره برداري از حيات وحش تنها بهره برداي از گوشت و پوست حيوانات نيست. بلكه با گذشت زمان اين قبيل ارزشها هر چه بيشتر جاي خود را به ارزشهاي زيبايي شناختي، گردشگاهي، آموزشي، پژوهشي و رزشي داده است. از اين رو وضعيت طبيعي حيات وحش استان سمنان را بايد به مثابه يكي ازجاذبه ها و ابزاري در جهت توسعه صنعت ايرانگردي وجهانگردي مورد توجه قرار داد.

منطقه حفاظت شده خوارتوران

23.jpgمنطقه حفاظت شده خوارتوران در جنوب شرقي شاهرود كه از نظر وسعت بزرگترين منطقه حفاظت شده ايران محسوب مي شود و مساحت آن برابر با 1006000 هكتار است. حيوانات عمده منطقه عبارتند از: كبك، تيهو، هوبره ، باقرقره، خرگوش، تشي، گرگ، شغال، كفتار، قاركل (قره گل)، پلنگ، گورخر، آهو، جيبر، كل، بز، قوچ و ميش. اهميت اين منطقه به دنبال وجود نوعي گورخر معروف به نام گورخر ايراني است كه چه از نظر تعداد و چه ازنظر نوع و گونه نه تنها در ايران بلكه در جهان بي مانند است.

  منطقه حفاظت شده خوارتوران در جنوب شرقي شاهرود كه از نظر وسعت بزرگترين منطقه حفاظت شده ايران محسوب مي شود و مساحت آن برابر با 1006000 هكتار است. حيوانات عمده منطقه عبارتند از: كبك، تيهو، هوبره ، باقرقره، خرگوش، تشي، گرگ، شغال، كفتار، قاركل (قره گل)، پلنگ، گورخر، آهو، جيبر، كل، بز، قوچ و ميش. اهميت اين منطقه به دنبال وجود نوعي گورخر معروف به نام گورخر ايراني است كه چه از نظر تعداد و چه ازنظر نوع و گونه نه تنها در ايران بلكه در جهان بي مانند است.

 

/ 0 نظر / 294 بازدید