گروه سويسی "مديريت محيط زيست شهری" و وظايف جهانی آن

در سال 2010، تقريبا نيمی از جمعيت جهان در شهرها زندگی خواهند کرد. اين واقعيتی است که همکاری بازيگران بسياری را در ايفای نقش مديريت مناطق شهری می طلبد. به اين منظور، از سال 1994 "گروه مديريت محيط زيست شهری" با اجرای طرحهای مديريت شهری سعی در ايجاد حمايتهای بی شائبه به شهرداری های کشورهای مختلف داشته است. از اهداف اين گروه می توان چنين ياد کرد:17.jpg

-- تاکيد بر دادن اولويت به محيط زيست در طرحهای مديريت شهری کشورهای جنوب

-- مشارکت در تصميم گيری ها بر اساس اطلاعات جديد و پاسخگويی به نيازها و مشکلات اجتماعی و اقتصادی جاری

-- ياری رساندن در جهت جايگزينی الگوهای فنی تصميم گيری با روشهای چند زمينه ای و جهانی به منظور پيشرفت شهری

-- حمايت از سياستهای يکپارچه ارائه شده توسط مردم بی بضاعت ساکن همسايگی ها و بکارگيری آنها در طراحی شهری

-- ايجاد همکاری بين گروههای دارای سلائق مختلف

گروه "مديريت محيط شهری" از شش زير گروه علمی چند زمينه ای از کشورهای شرکت کننده جنوب و همچنين از کشور سويس تشکيل شده است. همگی اين افراد کانون تحقيقات خود را بر روی اصول پايه ای مديريت محيطی در توسعه شهرهای آفريقايی، آسيايی و آمريکای لاتين متمرکز کرده اند.

اين شش زير گروه هدف مشترکی را دنبال می کنند که همانا توسعه و حمايت از موارد زير است:

-- روشهای نظری منسجم، روش شناسی تحقيق و عمل به آنها

-- همکاری ميان موسسات علمی و سازمانهای دولتی و شخصی ذينفع در محيط شهری

-- ارتباط و مبادله دانش بدست آمده از اجرای هر طرح

-- توصيف ابزارهای بکارگيری يافته های هر يک از تحقيقات، با همکاری و در جهت منافع کسانی که درگير طرحهای مربوطه بوده اند.

-- سود بردن از ارتباطات و شبکه های سازمانی بوجود آمده در هر طرح

-- توسعه يک شبکه اطلاعاتی بين سويس و محققان بين المللی درگير در تحقيقات شهری برای حمايت از مديريت محيطی در کشورهای در حال توسعه

-- ايجاد رابطه بين پژوهشهای کاربردی و عمليات شهری

 

مديريت هماهنگ محيط شهری: سياستهای عمومی و پوياگان محلی در شهرهای متوسط

خلاصه طرح

هدف اين طرح، که برای کشورهای جهان سوم از اهمييت زيادی برخوردار است؛ استقرار آن در سياستهای پژوهشی اين کشورها می باشد.

 

اهداف طرح

--گسترش فرايند آگاهی در مورد محيط شهری در زمينه مرمت شهرها، با بکارگيری کليه مشارکت کنندگان و بر روی يک شبکه جنوب-به-جنوب، و با آموزش نماينده های محلی و دانشجويان

--مطالعه نحوه مديريت محيط شهری در شهرهای متوسط جنوبی زير:

مينگوراواقع در جنوب پاکستان، بعنوان ناحيه اصلی تحت مطالعه

مونترو واقع در بوليوی و بيرا در موزامبيک، بعنوان ناحيه تکميلی تحت مطالعه

 

نکات مهم برای کشورهای جهان سوم

تمرکز زدايی که يادآور نقش شهرهای کوچک متوسط می باشد (و دو سوم جمعيت شهری کشورهای جهان سوم را شامل می شود) و تحکيم شبکه شهری

 

مديريت ضايعات جامد در شهرهای آفريقا، بخصوص بازيافت ضايعات ارگانيک

اهداف اين طرح تحقيقاتی تجزيه و تحليل تجارب حاصله از مديريت ضايعات جامد، و در ديدگاه تخصصی تر، بازيافت مواد ارگانيک در شهرهای آفريقا و از طريق تحقيقات در کشورهای زير است:

اواگدوگو (بورکينافاسو)، کوتونو (بنين)، باماکو (مالی) و ابيجان(ساحل عاج)

اين تحقيقات بمنظور درک بهتر رفتار و علائق سهامداران مختلف (خانواده ها، ساختارهای جمع آوری ضايعات دولتی و خصوصی، مديران و غيره). در فاز دوم، تحقيقات بر روی دو شهر اول که در آن واحد های کمپوست در حال فعاليت می باشند؛ متمرکز شده است. اين پژوهش با هدف گسترش سازمانهای اجرائی و تطبيق فرايند بازيافت آنها با شرايط شهری، سازمانی، اجتماعی-اقتصادی، جوی، بهداشتی و فنی شهرهای آفريقايی است.

 

توسعه پايدار، شهرنشينی و آلودگی منابع طبيعی در شهر هوشی مينه، ويتنام

ويتنام يکی از فقيرترين کشورهای جهان است. محيط زيست آن کشور اکنون18.jpg بشدت تخريب گرديده است و اين در نتيجه جنگ و غارت بيش از حد منابع طبيعی می باشد. تغييرات تدريجی اخير اين کشور بيانگر اينست که اين ملت يکی از قطب های جديد توليد درجنوب شرق آسياست. اين رشد سريع اکثرا در مناطق شهری تمرکز يافته است و آثار منفی رشد جمعيت نيز بر مناطق شهری و همچنين بر حومه مشهود می باشد. چنين روندی بطور اخص، در شهر هوشی مينه که بيشترين تخريب محيطی در آن بوقوع پيوسته است؛ نمايان است.

اين تحقيق که در ژانويه 1994 و با همکاری EPF شهر لوزان و کميته محيطی هوشی مينه (ENCO) صورت پذيرفت؛ دو هدف دارد: يک تحليل جهانی از خصوصيات فرايند شهرنشينی در کشورهای در حال توسعه و اثر آن بر منابع طبيعی؛ و يک بازشناسی معطوف به رابطه بين افزايش خطرناک زيستگاهها و مديريت آب شهری در شهر هوشی مينه.

مطالعات علمی در کشور ويتنام توسط يک گروه بين المللی و چند منظوره ذينفع در محيط زيست، آب شناسان، شيميدانان، جغرافی دانان، جامعه شناسان و اقتصاددانان مورد تفسير قرار می گيرد. هدف از اين کار اينست که پيوندهای بين پوياگان اقتصادی و اجتماعی فقيرترين همسايگی ها و منابع و علتهای آلودگی شناسايی گردد.

/ 0 نظر / 24 بازدید