رئيس سازمان جنگلها ، مراتع وآبخيزداري كشور درحضور جمعي ازمديران اين سازمان اعلام كرد: درجلسه اي كه چهارشنبه شب مورخ 9/3/86  باحضور جناب آقاي مهندس اسكندري ، وزيرمحترم جهادكشاورزي درمحل وزارتخانه تشكيل شد، موضوع واگذاري 120 هكتار ازجنگل هاي گيلان جهت اختصاص به شهرصنعتي رشت  مورد بررسي قرارگرفت كه بادستورقاطع وزيرمحترم جهادكشاورزي واگذاري 120 هكتار جنگل لاكان رشت منتفي شد0

 مهندس خداكرم جلالي معاون وزيرورئيس سازمان جنگلها ، مراتع وآبخيزداري كشوردرخصوص روند شكل گيري واگذاري قطعه 120 هكتاري اظهارداشت:

       براساس ماده 26 دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي مصارف غيركشاورزي، واگذاري اراضي درقالب قرارداد اجاره درمساحتهاي بيش ازسه هكتار دراستانهاي شمالي پس ازتصويب دركميسيون طرحهاي غيركشاورزي استان (موضوع ماده 21 دستورالعمل فوق الذكر) بايد به تائيد وزيرمحترم جهادكشاورزي يامقام مجاز ازسوي ايشان برسد . متأسفانه كميسيون مذكور دراستان بدون اخذ گواهي بلامعارض بودن عرصه مورد نظرازمنابع طبيعي و بدون توجه به جنگل بودن عرصه وممنوعيت قانوني ، باقلمداد نمودن عرصه جنگل به عنوان زمين ، واگذاري آن به شهر صنعتي راتصويب مي نمايند0 وجهت تائيد وزيرمحترم جهادكشاورزي بصورت دستي به دفتر ايشان مي آورند، آقاي وزيرباتوجه به امضاء كليه اعضاء كميسيون و بافرض بررسيهاي كارشناسي وسوابق امر توسط اعضا ء كميسيون ، مصوبه كميسيون راتائيد مي نمايند كه دراين تائيديه هيچگونه مجوزي براي قطع درختان صادرنشده است كه باتوجه به گزارشهائي كه متعاقباٌ خدمت ايشان ارائه شد به محض اطلاع ازجنگل بودن عرصه ، مخالفت شديد خودرا با واگذاري اين عرصه اعلام نمودند و درسوابق اينگونه موضوعات نيز نظر وزيرمحترم جهادكشاورزي كاملاٌ شفاف وهمواره مدافع جنگل ومخالف هرگونه اقدام غيرقانوني درعرصه منابع طبيعي بوده اند0 كه بعنوان نمونه تلاش ايشان درجهت لغو واگذاري جنگلهاي دست كاشت وطبيعي به شركت آزادراه تهران شمال وساير تقاضاهاي واگذاري ازعرصه جنگل وهمچنين حمايت ايشان ازطرحهاي منابع طبيعي وآبخيزداري كشور قابل تحسين مي باشد0 ودرطول دوره خدمتي ايشان درسازمان جنگلها، مراتع وآبخيزداري كشورهيچگونه موردي مبني بر واگذاري جنگلهاي طبيعي ودست كاشت صورت نپذيرفته است0

      رئيس سازمان جنگلها، مراتع وآبخيزداري كشورباتوجه به منتفي شدن واگذاري 120 هكتارعرصه مذكور براي توسعه شهر صنعتي رشت درخصوص نحوه تامين اراضي موردنياز صنعت دراستان گيلان اظهار داشتند: اين سازمان باشناسائي و استعداديابي اراضي بلامعارض وقابل واگذاري نيازصنايع رادراستان تامين مي نمايد0 ومعاونت مناطق مرطوب ونيمه مرطوب سازمان رامسئول پيگيري اين موضوع نموده است تا با همكاري مسئولين استان نيازهاي توسعه صنعت راتامين نمايند0

وي درپاسخ به سوال يكي ازمديران درخصوص عزل دونفر ازمديران سازمان اظهار داشتند:

باتوجه به جانبازي و سوابق درخشان خدمتي جناب آقاي مهندس جمشيدي معاون حفاظت واموراراضي واينكه اقدام ايشان درراستاي انجام وظيفه قانوني صورت گرفته وتنها مراحل تشريفات اداري رعايت نشده ، وبا احراز اينكه هيچگونه قصد مقابله و تمرّدي دراقدام ايشان نبوده باتجديد نظر وزيرمحترم موضوع منتفي شد0 ودرخصوص مديركل استان گيلان باتوجه به اينكه در       شكل گيري مصوبه كميسيون ماده  21 ، نقش آن اداره كل به خوبي ايفا نشده و قاطعانه ازجنگلي بودن عرصه دفاع نكرده اند مقررشد بررسيهاي لازم بعمل آمده وتصميم مقتضي صورت پذيرد0

وي درخصوص عزل مديركل حفاظت وحمايت سازمان كه در رسانه ها آمده اظهار داشتند موضوع عزل ايشان ازجانب وزيرمحترم ابلاغ نشده وكاملاٌ كذب مي باشد0وآنچه كه باعث اين شايعه شده ، تذكري بيش نبوده است0

وي درمورد پيشگيري ازوقوع اينگونه حوادث ، تاكيد نمودند كه مديران منابع طبيعي بايد قاطعانه مواضعشان رادركميسيونها وموارد لازم اعلام نمايند0 قطعاٌ همه مسئولان كشور و وزارتخانه ازاقدامات قانوني آنهاحمايت مي نمايند0 زيرا مسئوليت سنگين و امانتداري منابع طبيعي كشور امرمهمي است كه نبايد درآن كوچكترين مسامحه اي صورت پذيرد0

      اميداست مسئولان استاني نيز منافع مقطعي و موردي استان را نسبت به سرمايه هاي عظيم و بي بديل جنگلها ترجيح ندهند ومسئولان منابع طبيعي را در راستاي وظايف قانونيشان حمايت نمايند0

/ 0 نظر / 48 بازدید